دهیاری قلات

قوانین


 

 
این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند  منازل و کارگاه های روستای قلات می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.
در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید
شماره ثابت : 07152530040